Központi telefonszám: +36-37-311-845

Gyöngyös

Cím:

3200. Gyöngyös, Városkert út 3.

}

Nyitva tartás:

H-P 8:00-16:00

Telefon:

Hev-Tem 2003 Kft - Gyöngyös - Hatvan

Hatvan

Cím:

3000 Hatvan, Szent Mihály út 27.

}

Nyitva tartás:

H-P 8:00-16:00

Telefon:

Központi telefonszám: +36-37-311-845

Hev-Tem 2003 Kft - Gyöngyös - Hatvan

Gyöngyös

Cím:

3200. Gyöngyös, Városkert út 3.

}

Nyitva tartás:

H-P 8:00-16:00

Telefon:

Hatvan

Cím:

3000 Hatvan, Szent Mihály út 27.

}

Nyitva tartás:

H-P 8:00-16:00

Telefon:

Hasznos információk

Temetésre kötelezett

Temetésre kötelezett az – vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről:

  • aki a temetést szerződésben vállalta;
  • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
  • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa;
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén 2 napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. Ez a mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, másrészt pedig azt, hogy ezzel a két nappal nem csökken a munkavállaló szabadságának mértéke.)

Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti.

Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).

A temetés feltételei, módjai

A temetés feltételei

A halott eltemetése csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehetséges. Abban az esetben, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyére is szükség van.

A temetés módjai

Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint szórása útján lehet. A temetés történhet polgári vagy egyházi szertartás szerint.

Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. Ha az elhunyt korábban nem határozta meg a temetés módját és helyét, akkor ezt az határozza meg, aki az eltemettetésről gondoskodik.

Fontos tudni, hogy a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges abban az esetben, ha a temetésről több személy gondoskodik, és ők nem tudnak megállapodni a temetés módjáról.

Kegyeleti kislexikon

Kislexikonunkban-betűrendben találja meg a temetkezéssel, temetési szolgáltatásokkal kapcsolatos legfontosabb, gyakran előforduló fogalmak rövid magyarázatát.

altemplom: Az egyházak által létrehozott, jellemzően templomokban, vagy közvetlen közelében található urnás temetkezési helyek összessége.

bélelés: A koporsó (jellemzően fehér selyemből készült) bélelését értjük alatta.
búcsúztató Polgári búcsúztatást végző személy.

exhuma koporsó: Olyan koporsó, amelybe az elhunyt földi maradványait helyezik exhumálás esetén.

exhumálás: Egy már eltemetett elhunyt földi maradványainak kiemelése a koporsós sírból vagy sírboltból.

halálozási lap: Egészségügyi intézményben történt halálozás esetén a kórház, lakáson vagy közterületen történő halálesetnél pedig a halál beálltát megállapító orvos tölti ki. A halálozási lap a Központi Statisztikai Hivatalnak nyújt tájékoztatást. Kitöltése kötelező a Halotti anyakönyvi kivonat kiállításának feltétele.

halott vizsgálat: A halott vizsgálaton az elhunyt vizsgálatát értjük. Először az ügyeletes orvos vagy a kórházi orvos megállapítja a halál beálltát, majd amennyiben ez szükséges, az illetékes kórházban megtörténik a boncolás.
halott vizsgálati bizonyítvány A halott vizsgálati bizonyítvány első felét a halál beálltát megállapító orvos, a második, alsó részt a kórboncolást végző orvos vagy a háziorvos tölti ki. A 22-es, hamvasztás engedélyezését érintő rubrikát a boncolást végző egészségügyi intézmény vagy boncolás hiányában a területileg illetékes tiszti főorvos (ÁNTSZ) tölti ki.

hamvasztási egységcsomag: A hamvasztáshoz szükséges kellékeket foglalja magában (hamvasztó koporsó, urnabetét, műbetét).

hamvasztási engedély: A hamvaszthatóságot kórházban történt elhalálozás esetén az egészségügyi intézmény illetékese, egyéb elhalálozáskor a területileg illetékes tisztiorvos (ÁNTSZ) adja meg, a Halott vizsgálati bizonyítvány 22-es pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével. Rendkívüli halál esetén (a rendőrség határozza meg, hogy mi minősül annak) a rendőrség engedélye szükséges a hamvasztáshoz. Külföldi állampolgár esetén az illetékes nagykövetségnek is hozzá kell járulnia a hamvasztáshoz.

kegyeleti közszolgáltatási díjak: A kegyeleti közszolgáltatás körébe az alábbi elemek tartoznak: sírhelyek megváltási és újraváltási díja, hűtés, sírásás, belső szállítás, ravatalozóterem igénybevételének, valamint a
szóró parcella igénybevételének díja, és a temető fenntartási hozzájárulás. Az előbb felsorolt elemek díjait a Miskolci Önkormányzat Közgyűlése állapítja meg, rendeletben. (kattintson a jogszabályok eléréséhez ») A díjaktól eltérni nem lehet.

követségi engedély: Bizonyos esetekben (pl.: külföldi állampolgár magyarországi hamvasztása, vagy anyaországba történő szállítása) az adott ország magyarországi nagykövetségének engedélye szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez.

köztemető: Köztemetői megállapodással érintett temető, ahol az önkormányzat a törvényben rá rótt köztemető-fenntartási kötelezettségét teljesíti.

lejárati idő: A temetkezési hely érvényessége, amelyet követően újraváltás szükséges.

nemzetközi halott szállítás: Az elhunyt vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kívüli, országok közötti szállítása.

postai urnaszállító láda: Amennyiben a család a hamvakat tartó urna postázását rendeli meg, a postai szállításhoz szükséges egy ilyen tartódobozba helyezni az urnát.

rátemetés: Rátemetésen azt értjük, amikor egy meglévő, koporsósan betemetett sírba a már ott nyugvó elhunytra egy újabb elhunytat temetnek.

rátemetési engedély: A rátemetési engedély a sírnyitási engedélyt jelenti. Lásd sírnyitási engedély.

rendelkezési jog: temetési hely felett Az a személy, aki rendelkezésre jogosult a sírhely, illetve a sírjel felett.

rögfogó: A koporsóra terített, forgáccsal töltött „paplan”, amely a koporsó betemetésekor a föld dübörgését tompítja.

sírbolthely: Az a terület, ahová a sírbolt (más néven kripta) engedély alapján épülni fog.

sírjelző: Temetéskor a sír jelölésére használt kereszt vagy fejfa.

sírnyitási engedély: Exhumálás, valamint koporsós temetés esetén a területileg illetékes tisztiorvos (ÁNTSZ) adja ki, engedélyezve (vagy indokolt esetben nem engedélyezve) a sír újbóli megnyitását.

sírparcella: Olyan temetői rész, ahol kizárólag hamvasztás utáni temetésre nyílik lehetőség.

szállítókoporsó: Az elhunyt lakásról történő elszállításakor használt koporsó.

temetésfelvétel: A temetés megrendelésének folyamata.

újraváltás: A temetkezési hely érvényességi idejének meghosszabbítása.

urnaleeresztő: Egy jellemzően selyemből készült urnatartó, melynek segítségével az urnát a sírba eresztik.

urnasír: Egy kisméretű, a koporsós sírhelyhez hasonló alakú temetkezési hely.
urnaszemfedő Az urnát takaró „szemfedőt” értjük alatta.

urnatartó doboz: Urna hazavitele esetén ilyen dobozba helyezik a hamvakat tartalmazó urnát.